Towarzystwo Opieki nad Zabytkami jest ogólnopolską organizacją pozarządową. Siedziba Zarządu Głównego mieści się w Warszawie przy ul. Czackiego 3/5 lok. 505.

 

Oddział Bieszczadzki został powołany 28 września 1985 r., a zarejestrowany 20 grudnia tegoż roku. Statutowym celem Towarzystwa jest podejmowanie działań i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do ochrony zabytków oraz pobudzanie inicjatywy społecznej w kierunku organizowania akcji ochrony zabytków jako dóbr kultury narodowej.

 

Oddział Bieszczadzki TOnZ realizuje swoje cele w szczególności przez:

- otaczanie bezpośrednią opieką obiektów i zespołów zabytkowych

  oraz w miarę możliwości podejmowanie prac konserwatorskich pod 

  nadzorem państwowej służby konserwatorskiej,

- krzewienie wiedzy o zabytkach oraz interweniowanie w przypadku

  ich zagrożenia,

- współpracę z podobnymi instytucjami i organizacjami zagranicznymi

  i międzynarodowymi,

- wydawanie własnego czasopisma i innych publikacji

- uświadamianie potrzeby i znaczenia społecznej opieki nad

  zabytkami.

 

STATUT TOWARZYSTWA OPIEKNI NAD ZABYTKAMI

 

Oddział zrzesza na terenie Bieszczadów około 50 osób, które społecznie zajmują się koordynacją działań na rzecz ochrony zabytków poprzez systematyczną inwentaryzację zasobów kultury materialnej podlegających ochronie z mocy prawa, jak również obiektów i przedmiotów, które dotychczas nie uzyskały miana obiektów zabytkowych. Członkowie TOnZ zaangażowani są bezpośrednio w prace remontowe i konserwacyjne.

 

Aktywność nasza zmierza do nawiązania stałej współpracy z podobnymi organizacjami lub stowarzyszeniami na terenie Słowacji, Ukrainy, Węgrzech celem wymiany doświadczeń i koordynacji działań na rzecz ochrony zabytków, zwłaszcza na terenach przygranicznych.

 

Zarząd Oddziału Bieszczadzkiego TOnZ:

 

  • Mieczysław Darocha - prezes

  • Andrzej Stachyrak - wiceprezes

  • Andrzej Szczerbicki - skarbnik

  • Maciej Augustyn - sekretarz

  • Lidia Błaszczyk - członek

  • Teresa Karabanowska - członek

 

 

ORGANIZUJEMY WYCIECZKI

KLIKNIJ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ